Algemene voorwaarden Fysioeel

Artikel 1. Definities
Onder opdrachtgever wordt verstaan degene die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. Onder opdrachtnemer wordt verstaan: Fysioeel, zijnde degene die de opdracht voor de werkzaamheden heeft aan­vaard. Onder opdracht wordt verstaan het verzoek van de opdrachtgever aan Fysioeel om tegen betaling werkzaamheden te verrichten. Onder werkzaamheden wordt verstaan al hetgeen Fysioeel ten behoeve van de opdrachtgever, binnen het kader van de door deze met het oog op diens communicatiebelangen verstrekte opdrachten, maakt en/of onderneemt c.q. doet maken en/of ondernemen. Onder offerte wordt verstaan de in meer of mindere mate gespecificeerde werkzaamheden en de begroting van de aan die werkzaamheden verbonden kosten.
 
Artikel 2 Toepasselijkheid
2.1 Op alle offertes, aanbiedingen en/of overeenkomsten van/met Fysioeel tot het verrichten van diensten en het leveren van zaken zijn uitsluitend van toepassing de onderhavige algemene voorwaarden van Fysioeel, hierna te noemen: “de voorwaarden”.
 
2.2 Door de opdrachtgever gehanteerde voorwaarden, van welke aard dan ook en al dan niet vervat in door de opdrachtnemer gehanteerde algemene voorwaarden zijn slechts van toepassing indien deze voorwaarden door Fysioeel uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
 
2.3 Vermelding van of verwijzing door de opdrachtgever naar eigen inkoop-, aanbestedings- of andere (algemene) voorwaarden wordt door Fysioeel niet aanvaard en doet deze inkoop/aanbestedings of andere (algemene) voorwaarden niet van toepassing zijn op de onderhavige overeenkomst.
 
Artikel 3 Offertes
Elke van Fysioeel uitgegane offerte is vrijblijvend en heeft een geldigheidsduur van maximaal 30 dagen, zowel ten aanzien van de in de offerte genoemde prijs, levertijd of anderszins.
 
Artikel 4 Totstandkoming van de overeenkomst
Overeenkomsten gelden als gesloten vanaf de dag van ondertekening van de overeenkomst door opdrachtge­ver en opdrachtnemer, respectievelijk de dag van de ontvangst van de digitale opdrachtbevestiging door Fysioeel, respectievelijk de dag waarop Fysioeel een door opdrachtgever bij haar geplaatste opdracht feitelijk uitvoerde.
 
Artikel 5 Wijzigingen
Wijzigingen in de overeenkomst, alsmede in deze algemene voorwaarden, zijn slechts van kracht indien zij uitdrukkelijk schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen, behoudens het vermelde in artikel 6.
 
Artikel 6 Prijs
6.1 De door Fysioeel opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting en exclusief eventuele verzend-, trans­port- en portokosten, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 
6.2 Indien in de offerte een ‘vaste’ prijs is opgenomen, dan geldt deze als overeengekomen prijs, met inacht­neming van het overige in deze voorwaarden bepaalde. Indien in de offerte geen ‘vaste’ prijs is opgenomen zal het door de opdrachtgever te betalen bedrag worden bepaald door een nacalculatie, gebaseerd op de bij Fysioeel geldende uurtarieven.
 
6.3 Voor spoedopdrachten welke als zodanig door Fysioeel aan de opdrachtgever zijn bevestigd, kan Fysioeel een extra toeslag berekenen.
 
6.4 Indien na de datum van totstandkoming van de overeenkomst een of meer
kostprijsfactoren verhoging ondergaan of een verhoging optreedt van rechten of belastingen of een kostprijsverhogende verandering van de wisselkoers optreedt, ook al geschiedt dit ingevolge voorzienbare omstandigheden, is Fysioeel gerech­tigd de overeengekomen prijs dien overeenkomstig te verhogen.
 
6.5 Indien reeds een gedeelte der overeengekomen diensten is uitgevoerd, is het vermelde in artikel 6.4 onver­kort van toepassing ten aanzien van de door Fysioeel nog te verrichten diensten.
 
6.6 Meer- of minderwerk, dat tijdens de uitvoering van de overeenkomst wordt overeengekomen zal worden verrekend met de overeengekomen prijs.
 
Artikel 7 Beschrijvingen, modellen, hulpmiddelen en adviezen
In catalogi, afbeeldingen, tekeningen, ontwerpen e.d. vermelde gegevens zijn slechts bindend indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn opgenomen in een door partijen ondertekende overeenkomst of een door Fysioeel ondertekende opdrachtbevestiging.
 
Artikel 8 Uitvoering, levering en termijnen
8.1 Door Fysioeel in haar offertes opgegeven termijnen, dan wel tussen partijen overeengekomen termij­nen, gelden altijd bij benadering, tenzij Fysioeel uitdrukkelijk schriftelijk vermeldt dat sprake is van een fatale termijn of partijen deze fatale termijn uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeenkomen.
 
8.2 De termijn van uitvoering en levering begint te lopen vanaf de dag van schriftelijke orderbevestiging, doch niet eerder dan nadat Fysioeel alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens, documenten en dergelijke van de opdrachtgever heeft ontvangen, dan wel, indien een aanbetaling of vooruit­betaling is bedongen, niet eerder dan de dag waarop deze betaling door Fysioeel is ontvangen.
 
8.3 Overschrijding van de termijn verplicht Fysioeel niet tot enige schadevergoeding en geeft de opdracht­gever niet het recht de overeenkomst te ontbinden en/of anderszins zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen op te schorten.
 
8.4 De termijn van uitvoering of levering is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende werkomstandigheden en op tijdige nakoming van de overeenkomst van door Fysioeel ingescha­kelde derden. Indien buiten de schuld van Fysioeel vertraging ontstaat ten gevolge van wijziging van be­doelde werkomstandigheden en/of door niet tijdige nakoming door voor de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden, wordt de termijn voor zover nodig verlengd.
 
8.5 Fysioeel is gerechtigd tot nakoming van de overeenkomst door middel van deel-uitvoering, tenzij uit­drukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen en/of de aard van de overeenkomst zich daartegen verzet. Bij deel-uitvoering geldt elke afzonderlijke deel-uitvoering als op zichzelf uitgevoerd en is Fysioeel gerech­tigd ter zake deze deel-uitvoering te factureren. Onder deeluitvoering dient tevens te worden verstaan de levering van een gedeelte van de bestelde zaken, voor zover van toepassing.
 
8.6 De verzending en wijze van aanlevering geschiedt op de wijze als bepaald door Fysioeel, tenzij schrif­telijk anders is overeengekomen. Wanneer een opdrachtgever een zending anders wenst te ontvangen zijn de daaraan verbonden (extra) kosten en risico’s voor zijn rekening.
 
8.7 Fysioeel bepaalt welke persoon cq. personen de opdracht uitvoert. Fysioeel heeft het recht om de door haar ingezette adviseurs of medewerkers te vervangen dan wel om derden in te schakelen bij de uitvoe­ring van de opdracht.
 
Artikel 9 Betaling en betalingsvoorwaarden
9.1 Tenzij anders overeengekomen of op de factuur vermeld, geschiedt betaling van de overeengekomen prijs binnen veertien dagen na factuurdatum. Onverminderd het overige in deze overeenkomst bepaalde is Fysioeel steeds gerechtigd van de opdrachtgever een aanbetaling te verlangen tot 50% van de totale op de over­eenkomst betrekking hebbende prijs. Alle verrichte opdrachten, dus gedane zaken door Fysioeel, kunnen meteen gefactureerd worden.
 
9.2 Alle betalingen dienen zonder enige aftrek of verrekening zijdens de opdrachtgever te geschieden op een door Fysioeel aan te wijzen bankrekening.
 
9.3 Bij overschrijding van de onder 9.1 genoemde termijn, is Opdrachtgever, na door Opdrachtnemer ten minste éénmaal te zijn aangemaand om binnen een redelijke termijn te betalen, van rechtswege in verzuim. In dat geval is Opdrachtgever, vanaf de datum waarop de verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling, over het verschuldigde wettelijke rente verschuldigd, zulks met een minimum van 10%. Daarnaast komen alle kosten van invordering, nadat Opdrachtgever in verzuim is, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van Opdrachtgever. Indien Opdrachtnemer na de vervaldatum incassomaatrege­len moet nemen is de Opdrachtgever buiten gerechtelijke kosten op minimaal 15% van het totale factuurbe­drag verschuldigd.
 
9.4 Door Fysioeel in het kader van een gerechtelijke procedure gemaakte kosten, waaronder begrepen pro­ceskosten alsmede overige kosten van juridische bijstand, ook voor zover deze kosten door de Rechter niet worden toegewezen, zijn voor rekening van opdrachtgever, tenzij Fysioeel door de Rechter bij in kracht van gewijsde gegaan vonnis als verliezende partij in de kosten wordt veroordeeld.
 
9.5 Bij een situatie als vermeld in artikel 12.3 worden alle vorderingen van Fysioeel op opdrachtgever met onmiddellijke ingang opeisbaar.
 
9.6 Onder opdrachtgever wordt hier mede verstaan enige tot opdrachtgevers concern behorende moeder-, dochter-, en/of zustervennootschap en/of enige anderszins met opdrachtgever gelieerde onderneming, onge­acht de rechtsvorm daarvan.
 
9.7 Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 
Artikel 10 Reclames
10.1 Reclames betreffende uitgevoerde werkzaamheden of geleverde zaken, dan wel betreffende (de hoogte van) gefactureerde bedragen dienen binnen 10 dagen na uitvoering of levering, doch uiterlijk 10 dagen na factuurdatum bij aan Fysioeel gericht aangetekend schrijven te geschieden, bij overschrijding van welke termijn elke aansprakelijkheid van Fysioeel ter zake vervalt.
 
10.2 De opdrachtgever is verplicht alle door Fysioeel geleverde zaken, waaronder mede te verstaan doch daartoe niet beperkt, opmaak-,druk- of andere proeven of concepten zorgvuldig op fouten en gebreken te controleren en eventuele geconstateerde gebreken zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is, doch in ieder ge­val uiterlijk binnen 10 dagen na levering schriftelijk aan Fysioeel te melden, bij gebreke waarvan het recht op reclame is vervallen. Kleine afwijkingen leveren geen grond op voor reclame.
 
10.3 Fysioeel dient bij reclames steeds in de gelegenheid te worden gesteld reclames te controleren. Indien de opdrachtgever na hiertoe door Fysioeel schriftelijk te zijn opgeroepen hiermee in gebreke blijft, wordt de reclame geacht te zijn vervallen.
 
10.4 Rechtsvorderingen betreffende gebreken dienen binnen een half jaar na de tijdige reclame op straffe van verval aanhangig te worden gemaakt bij de bevoegde rechter.
 
10.5 Indien een reclame door Fysioeel geheel of gedeeltelijk terecht wordt bevonden is Fysioeel, onver­minderd het overige in deze overeenkomst bepaalde en te harer keuze, gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk opnieuw uit te voeren, dan wel geleverde zaken geheel of gedeeltelijk te vervangen, dan wel de overeengekomen prijs evenredig te verminderen, dan wel een billijke schadevergoeding te bepalen, waarbij Fysioeel steeds gerechtigd is vooraf terugzending in originele staat te eisen van geleverde zaken en van al hetgeen voor de uitvoering van de overeenkomst in het bezit van de opdrachtgever is gekomen.
 
Artikel 11 Aansprakelijkheid
11.1 Elke aansprakelijkheid van Fysioeel, waaronder begrepen bedrijfsschade, andere (indirecte) scha­de, alsmede schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden is uitgesloten, behoudens opzet of grove schuld zijdens Fysioeel, en onverminderd het voor het overige in deze voorwaarden bepaalde.
 
11.2 De opdrachtgever draagt de volledige verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de door hem aangele­verde zaken. Onverminderd het overige in deze voorwaarden bepaalde is Fysioeel niet aansprakelijk voor schade als gevolg van gebreken in de door de opdrachtgever aangeleverde zaken.
 
11.3 Indien de Rechter mocht oordelen dat Fysioeel geen beroep toekomt op het in de vorige leden bepaal­de beperkt de aansprakelijkheid van Fysioeel zich te allen tijde tot de factuurwaarde, exclusief omzetbe­lasting, van de werkzaamheden waarop de aansprakelijkheid ziet, behoudens voor zover de dekking van de aansprakelijkheidsassuradeuren van Fysioeel een verdergaande aansprakelijkheid mogelijk maakt.
 
11.4 Opdrachtgever is gehouden Fysioeel te vrijwaren en schadeloos te stellen betreffende alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade, waarvoor de aansprakelijkheid van Fysioeel in deze voorwaarden in de verhouding met opdrachtgever is uitgesloten, waaronder begrepen aansprakelijkheid ingevolge artikel 6:171 B.W. (aansprakelijkheid voor niet-ondergeschikten/onderaannemers).
 
11.5 Bij gebruik van foto’s in ontwerpvoorstellen zal Fysioeel nooit aansprakelijk worden gesteld voor even­tuele kosten verbonden aan publicatie. Tenzij de foto’s eigendom zijn van de klant door betalingen aan Fysioeel of door zelfgenomen foto’s evt. via Fysioeel.
 
11.6 Fysioeel is in geen enkel geval aansprakelijk te stellen voor het gebruik van content (teksten, foto’s, grafisch materiaal) van derden voorzien van auteursrechtelijke bescherming. De klant is ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor de content.
 
Artikel 12 Overmacht, opschorting en ontbinding
12.1 Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Fysioeel onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien – , die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede voor zover daaronder niet reeds begrepen oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, werkliedenuitsluiting, brand en andere ernstige storingen in het bedrijf van Fysioeel of door deze ingeschakelde derden.
 
12.2 Ingeval van verhindering tot nakoming van de overeenkomst ten gevolge van niet toerekenbare tekort­koming (overmacht) is Fysioeel gerechtigd om hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste zes maanden op te schorten hetzij de overeenkomst (gedeeltelijk) te ontbinden, zonder de verplichting van Fysioeel tot enige schadevergoeding.
 
12.3 Indien opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit de met Fysioeel gesloten overeenkomst of uit daarmee samenhangende overeenkomsten voortvloeit, danwel indien goede grond bestaat te vrezen dat opdrachtgever niet in staat is of zal zijn om aan zijn contrac­tuele verplichtingen jegens Fysioeel te voldoen, alsmede ingeval van faillissement, toepassing van de wette­lijke schuldsaneringsregeling, surséance van betaling, stillegging, liquidatie of gedeeltelijk overdracht van de onderneming van opdrachtgever, waaronder begrepen de overdracht van een belangrijk deel van zijn vorde­ringen, alsmede indien beslag ten laste van opdrachtgever wordt gelegd en dit beslag niet binnen een redelijk korte termijn is opgeheven, is Fysioeel gerechtigd om zonder ingebrekestelling hetzij de uitvoering van elk dezer overeenkomsten voor ten hoogste zes maanden op te schorten hetzij deze (gedeeltelijk) te ontbinden, zulks zonder gehoudenheid van Fysioeel tot enige schadevergoeding en onverminderd de Fysioeel verder toekomende rechten.
 
Artikel 13 Intellectueel Eigendom
13.1 Alle intellectuele eigendomsrechten op de door Fysioeel in het kader van de uitvoering van de over­eenkomst geleverde zaken, daaronder mede verstaan doch daartoe uitdrukkelijk niet beperkt, foto’s, ontwer­pen, schetsen, tekeningen, illustraties enz. berusten bij Fysioeel, tenzij schriftelijk anders wordt overeenge­komen.
 
13.2 Het is de opdrachtgever zonder schriftelijke toestemming van Fysioeel niet toegestaan om de gelever­de zaken of diensten of enig gedeelte daarvan openbaar te maken of te verveelvoudigen, dan wel daarop aan anderen rechten te verlenen middels licentie of anderszins, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.
 
13.3 De opdrachtgever staat jegens Fysioeel in voor het ongestoorde gebruik door Fysioeel van de ge­leverde of ter beschikking gestelde zaken, gegevens, ideeën, concepten en voor alle aanspraken van derden daarop, waaronder, doch niet uitsluitend, worden verstaan aanspraken op het gebied van het mededingings­recht en het industriële en intellectuele eigendomsrecht. Fysioeel is niet verplicht de voor de uitvoering van een overeenkomst door de opdrachtgever ter beschikking gestelde zaken te bewaren.
 
13.4 Elke wijziging, aanvulling, verbetering of aanpassing van een door Fysioeel geleverde zaak of dienst kan alleen met toestemming van Fysioeel worden aangebracht. De intellectuele eigendomsrechten op wijzigingen, aanvullingen, verbeteringen en aanpassingen komen toe aan Fysioeel, zonder dat Fysioeel daarvoor enige vergoeding verschuldigd is, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. Indien nodig verplicht de opdrachtgever zich om deze rechten na daartoe ontvangen verzoek van Fysioeel aan haar over te dragen.
 
14. Geheimhouding
14.1 Tenzij enige wetsbepaling, voorschrift of andere (beroeps)regel haar daartoe verplicht, is opdrachtne­mer/zijn de door opdrachtnemer ingezette medewerk(st)er(s)verplicht tot geheimhouding tegenover derden ten aanzien van vertrouwelijke informatie die is verkregen van opdrachtgever. Opdrachtgever kan ter zake ontheffing verlenen.
 
14.2 Behoudens schriftelijke toestemming van opdrachtgever is opdrachtnemer niet gerechtigd de vertrouwe­lijke informatie die aan haar door opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen. Hierop wordt echter een uitzondering gemaakt in het geval opdracht­nemer voor zichzelf optreedt in een civiele- of strafprocedure waarbij deze informatie van belang kan zijn.
 
14.3 Tenzij sprake is van enige wetsbepaling, voorschrift of andere regel die opdrachtgever verplicht tot openbaarmaking of daartoe door Opdrachtnemer voorafgaande schriftelijke toestemming is verleend, zal opdrachtgever de inhoud van rapporten, adviezen of andere al dan niet schriftelijke uitingen van opdrachtne­mer, niet aan derden openbaren.
 
14.4 Opdrachtnemer en opdrachtgever zullen hun verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan door hen in te schakelen derden.
 
14.5 Als niet in strijd geacht zijnde met het bepaalde in artikel 5.1 en 5.2, is opdrachtnemer gerechtigd tot het vermelden in hoofdlijnen van de verrichte werkzaamheden aan (potentiële) klanten van opdrachtnemer en slechts ter indicatie van de ervaring van opdrachtnemer.
 
14.5 Bij overtreding van dit verbod verbeurt de overtreder aan de wederpartij een onmiddellijk opeisbare boete van vijfentwintig duizend euro (€ 25.000), alsmede een onmiddellijk opeisbare boete van vijfhonderd euro (€ 500) voor elke dag dat de wederpartij in overtreding is, onverminderd zijn gehoudenheid tot betaling van een volledige schadevergoeding te dezer zake. De hoogte van de onmiddellijk opeisbare boeten kan door een rechter gematigd worden.
 
Artikel 15 Annulering
Indien een opdrachtgever een opdracht annuleert is hij verplicht de door Fysioeel reeds gemaakte kosten te vergoeden, en is hij bij wege van schadeloosstelling een bedrag verschuldigd van 15% van de overeengeko­men prijs, onverminderd het recht van Fysioeel om volledige nakoming van de overeenkomst en/of scha­devergoeding te vorderen.
 
Artikel 16 Eigendomsvoorbehoud
16.1 Fysioeel behoudt zich de eigendom voor van alle door haar aan opdrachtgever afgeleverde zaken tot­dat de koopprijs voor al deze zaken geheel is voldaan.
 
16.2 Indien Fysioeel in het kader van de overeenkomst ten behoeve van de opdrachtgever door de op­drachtgever te vergoeden werkzaamheden verricht, geldt het eigendomsvoorbehoud totdat de opdrachtgever ook deze vorderingen van Fysioeel geheel heeft voldaan. Tevens geldt het eigendomsvoorbehoud voor de vorderingen, die Fysioeel tegen opdrachtgever mocht verkrijgen wegens tekortschieten van opdrachtgever in een of meer van zijn verplichtingen jegens Fysioeel.
 
16.3 De door Fysioeel bewerkbare ontwerpbestanden blijven ten alle tijden eigendom van Fysioeel. Be­halve, als anders overeengekomen met de opdrachtgever.
16.4 Opdrachtgever is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken met de nodige zorgvul­digheid en als herkenbare eigendom van Fysioeel te bewaren. Opdrachtgever is verplicht de zaken voor de duur van het eigendomsvoorbehoud tegen brand-, ontploffing- en waterschade alsmede tegen diefstal te verzekeren en de polissen van deze verzekeringen aan Fysioeel op eerste verzoek ter inzage te geven. Alle aanspraken van opdrachtgever op verzekeraars van de zaken uit hoofde van voormelde verzekeringen zullen, zodra Fysioeel zulks wenst, door opdrachtgever aan Fysioeel stil worden verpand, tot meerdere zekerheid van de vorderingen van Fysioeel tegen opdrachtgever.
 
16.5 Indien zich een situatie voordoet als vermeld in artikel 12.3 is Fysioeel gerechtigd de onder eigen­domsvoorbehoud afgeleverde zaken terug te nemen, met inbegrip van daartoe eventueel benodigde demon­tage. Opdrachtgever zal Fysioeel alle medewerking ter zake verlenen.
 
16.6 Na terugneming van de zaken zoals vermeld in het vorige lid wordt opdrachtgever gecrediteerd voor de marktwaarde van de teruggenomen zaken, welke in geen geval hoger kan zijn dan de oorspronkelijke prijs, verminderd met de op de terugneming gevallen kosten.
 
Artikel 17 Toepasselijk recht/bevoegde rechter
17.1 Op alle offertes, aanbiedingen en/of overeenkomsten van/met Fysioeel is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 
17.2 Alle geschillen uit of naar aanleiding van door Fysioeel verstrekte offertes en/of met Fysioeel geslo­ten overeenkomsten zullen in eerste instantie bij uitsluiting worden beslist door de rechter bevoegd in het Arrondissement Arnhem.
 
17.3 Het vermelde in lid 2 strekt uitsluitend ten behoeve van Fysioeel. Fysioeel is derhalve te allen tijde gerechtigd zich te wenden tot de Rechter die afgezien van het vermelde in lid 2 bevoegd is.